Algemene informatie

Uitgangspunten
"Zou er voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?". Deze tekst geeft treffend weer op welke wijze onze school tot stand is gekomen. God gaf een school, waarin we de kinderen mogen onderwijzen naar Zijn Woord. De Bijbel en de drie formulieren van enigheid vormen de grondslag van de school zoals weergegeven in het identiteitsprofiel. Dit houdt in dat wij met onze kinderen spreken over de noodzaak van geloof en bekering en de mogelijkheid van vernieuwing van het hart.  
 
Situering van de school
De school is gelegen in de stad Groningen. De kinderen zijn afkomstig uit stad en uit de provincie Groningen en het noorden van Drenthe. Waar nodig kan het vervoer van kinderen van en naar de school ondersteund worden door een vervoercommissie. 

Schoolgrootte
Het leerlingaantal ligt rond de 50 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen. Er wordt dus gewerkt met combinatiegroepen. Op de school werken fulltime en parttime leerkrachten, een directeur, een onderwijsassistent en een managementassistent.
 
Leerstofjaarklassen systeem
We hanteren het leerstofjaarklassen systeem. Dat wil zeggen dat in principe alle leerlingen van een bepaalde leeftijd dezelfde basisstof aangeboden krijgen. Echter wordt de leerstof zodanig aangeboden dat er gedifferentieerd wordt op niveau en tempo en in de instructie.
Voor de groepen 1-2 geldt dat er thematisch wordt gewerkt.
Vanaf groep 3 gebruiken we bijna voor alle vakken hedendaagse methodes.
 
Schoolklimaat
Het klimaat binnen de school wordt gekenmerkt als "open". We streven naar een goede omgang en relatie tussen de leerkracht en de leerling. Daarbij is zowel sprake van een gezagsrelatie als van wederzijds vertrouwen.
Onze school is klein. De leerkrachten kennen alle kinderen van de school. De kinderen kennen elkaar ook allemaal. Dit is van invloed op de sfeer.
De goede sfeer op school komt onder andere tot uiting in de positieve wijze waarop veel ouders de school steunen. Tijdens de verschillende activiteiten in en rond de school is een grote betrokkenheid van de ouders te zien.
Daarnaast streven we ook naar een goede en open betrokkenheid van de ouders bij het geheel van het onderwijs aan hun kinderen.