Contact    Login    Register

 

Uitgangspunten

"Zou er voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?". Deze tekst geeft treffend weer op welke wijze onze school tot stand is gekomen. Onze school is uit de nood geboren. God gaf een school, waarin we de kinderen mogen onderwijzen naar Zijn Woord. De Bijbel en de drie formulieren van enigheid vormen de grondslag van de school zoals weergegeven in het identiteitsprofiel. Dit houdt in dat wij met onze kinderen spreken over de noodzaak van geloof en bekering en de mogelijkheid van vernieuwing van het hart.  


Situering van de school

De school is gelegen in de stad Groningen. De kinderen zijn afkomstig uit stad en uit de provincie Groningen en het noorden van Drenthe. Waar nodig kan het vervoer van kinderen van en naar de school ondersteund worden door een vervoercommissie. 


Schoolgrootte

Het leerlingaantal ligt rond de 50 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 3 of 4 groepen. Er wordt dus gewerkt met combinatiegroepen. Momenteel telt de school 2 voltijdleerkrachten, een aantal deeltijdleerkrachten en een vakleerkracht voor handwerken. Daarnaast zijn er nog veel vrijwilligers actief.

 

Leerstofjaarklassen systeem

We hanteren het leerstofjaarklassen systeem. Dat wil zeggen dat in principe alle leerlingen van een bepaalde leeftijd dezelfde basisstof aangeboden krijgen. De klassikale aanbieding van de stof sluit ruimte van differentiatie niet uit.

Voor de groepen 1-2 geldt dat er thematisch wordt gewerkt. Vanaf groep 3 gebruiken we bijna voor alle vakken methodes.

 

Schoolklimaat

Het klimaat binnen de school kan worden getypeerd als "open". We streven naar een goede omgang tussen de leerkracht en de leerling. Daarbij is enerzijds sprake van een gezagsrelatie, anderzijds moet het zo zijn dat wederzijds vertrouwen een grote rol speelt.

Onze school is klein. De leerkrachten kennen alle kinderen van de school. De kinderen kennen elkaar ook allemaal. Dit is van invloed op de sfeer. Met name op het plein valt het op dat de klas waarin een kind zit, geen belemmering is voor de omgang met kinderen uit andere klassen.

De goede sfeer op school komt onder andere tot uiting in de positieve wijze waarop veel ouders de school steunen. Bijvoorbeeld bij klusjesavonden waarbij ouders ons behulpzaam zijn. Tijdens de viering van Kerst en Pasen geven de ouders blijk van een grote betrokkenheid bij de school.


Copyright 2010 Brin     |    disclaimer